Seeing index instead of x-value

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seeing index instead of x-value

Virgil Stokes
How can one see the index of the x-value and its y-value instead of its x,y-values when moving the cursor inside the x-axis of a 2D matplotlib y vs x figure?
Page TitleNär du har kontakt med oss på Uppsala universitet med e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy
_______________________________________________
Matplotlib-users mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/matplotlib-users